Biuro Studiów
i
Projektów Europejskich
s.c.

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

tel.: (091) 424-02-88
fax.: (091) 424-02-89
e-mail: biuro@bspe.pl

Biuro Studiów i Projektów Europejskich sporządza:
 1. Aplikacje o środki finansowe:

  • » ZPORR
  • » WKP
  • » SPO-ROL
  • » FIFG
  • » INTERREG
  • » PHARE
  • » EOG
  • » Norweski Mechanizm Finansowy
  • » Kredyty preferencyjne
  • » Kredyty komercyjne
 2. Doradztwo gospodarcze i szkolenia:

  • » Fundusze europejskie
  • » Polityka regionalna
  • » Montaż finansowy inwestycji dla samorządów i MŚP
 3. Analizy ekonomiczne:

  • » Studia wykonalności
  • » Biznes plany
 4. Analizy oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne:

  • » Raporty oddziaływania na środowisko
  • » Pozwolenia zintegrowane
 5. Strategie i programy rozwoju:

  • » Studia rozwoju przestrzennego
  • » Strategie społeczno-gospodarcze
  • » Koncepcje programowe
  • » Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
  • » Plan Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatów
  • » Plan Rozwoju Miejscowości
 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • » Ekofizjografia
  • » Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
  • » Prognoza skutków finansowych
  • » Projekt planu
  • » Dokumentacja formalno-prawna
 7. Decyzje o warunkach zabudowy:

  • » Decyzje o warunkach zabudowy
  • » Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • » Strategie gmin i powiatów
  • » Plany rozwoju lokalnego i lokalne plany rewitalizacji
  • » Plany rozwoju miejscowości
 
© BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW EUROPEJSKICH w SZCZECINIE rutsoft :: usługi informatyczne